M
PRAVO Justice : journalism training Тренінг для журналістів

PRAVO Justice : journalism training Тренінг для журналістів

CFI Media Development, the leading French journalism training agency, will train in 2019 and 2020 a total of 30 Ukrainian journalists in court reporting techniques, in order to provide journalists with better tools to cover trials and justice issues, and make readers even more interested….

CFI Media Development, the leading French journalism training agency, will train in 2019 and 2020 a total of 30 Ukrainian journalists in court reporting techniques, in order to provide journalists with better tools to cover trials and justice issues, and make readers even more interested.

This journalism training project is part of PRAVO Justice, a EU-funded program launched in 2017 to support the judicial sector in Ukraine, run by Expertise France-led consortium.

CFI Media Development, провідна французька тренінгова організація, у 2019-2020 роках підготує 30 українських журналістів, щоб дати їм інструменти для висвітлення судових процесів та правосуддя, і підвищити увагу аудиторії. Цей проект є частиною PRAVO-Justice, програми ЄС, яку розпочато у 2017 році для підтримки судової реформи в Україні.

LEARNING A SPECIAL JOURNALISTIC GENRE
Навчіться робити сильні публікації про правосуддя і суди

Reporting on court cases is a journalistic genre in itself. It consists not only in reporting the basic facts of a court case, but in dealing with the case in depth, telling a powerful story to the audience that goes beyond the sheer findings of a judgment and renders the complexity of human nature and psychology in what is matter of interest to all citizens: everyday justice. In some countries, such as France, this genre, called “judicial chronicle”, can be highly reputable and is one of the most widely read in the press. So much so that in France an Association of the judicial press was created in 1887!

Still, it’s a new and unexplored genre in Ukraine, while justice and judicial reform are among the top concerns of citizens. CFI Media Development, the leading French journalism training agency, will train in 2019 and 2020 a total of 30 Ukrainian journalists in court reporting techniques, in order to provide journalists with better tools to cover trials and justice issues, and make readers even more interested. This journalism training project is part of PRAVO Justice, a EU-funded program launched in 2017 to support the judicial sector in Ukraine, run by Expertise France-led consortium.

Судовий репортаж — це журналістський жанр. Але це не лише повідомлення основних фактів судової справи, а й глибокий аналіз, розповідь потужної історії, яка виходить за рамки очевидних висновків судового рішення та показує складність людської природи та психології в тому, що є цікавим для всіх громадян: щоденне правосуддя. У деяких країнах, таких як Франція, цей жанр, який називають “судовою хронікою”, є дуже авторитетним і одним із найбільш популярних у пресі. Настільки, що у Франції у 1887 р. була створена Асоціація судової преси!

І все-таки це новий і не вивчений жанр в Україні, тоді як правосуддя та судова реформа є одними з головних проблем її громадян. CFI Media Development, провідна французька тренінгова організація, у 2019-2020 роках підготує 30 українських журналістів, щоб дати їм інструменти для висвітлення судових процесів та правосуддя, і підвищити увагу аудиторії. Цей проект є частиною PRAVO-Justice, програми ЄС, яку розпочато у 2017 році для підтримки судової реформи в Україні.

NEXT TRAININGS START IN OCTOBER 2019
Початок навчання у жовтні 2019 року Хто може приєднатися і як?
WHO CAN JOIN AND HOW?
Хто може приєднатися і як?

After a first group of 10 reporters in the first semester of 2019, CFI Media Development is looking for another 10 journalists to participate in 3 training sessions between October 2019 and February 2020. Candidates should have 2 to 15 years of professional experience with print, television, radio, news agency or web media. They should have covered justice issues at least once and demonstrate a strong will to train or improve their skills in covering justice, justice reforms and courts.

We are looking for candidates from Kyiv as well as from all regions of Ukraine, both male and female. Knowledge of English is an obvious asset for participation in the project, but motivation and the desire to improve and perform professionally will prevail as a major criteria.

Each selected candidate will have to commit to participate in 3 training sessions of one weekend each in October 2019, December 2019 and February 2020. For current or freelance journalists already working with a media organization, we would like to receive a supporting email from the editor-in-chief, endorsing the approach, in view of publishing the work completed during the training.

Після першої групи з 10 репортерів у першому семестрі 2019 року CFI Media Development шукає ще 10 журналістів для участі у трьох навчальних сесіях з жовтня 2019 року по лютий 2020 року.

Кандидати повинні мати від 2 до 15 років професійного досвіду роботи у друкованій пресі, на телебаченні, радіо, в інформаційному агентстві або інтернет-ЗМІ. Вони повинні хоча б раз мати досвід висвітлення правосуддя і виявляти сильну мотивацію навчатися або вдосконалювати свої навички у темі судових процесів, судової реформи і судів.

WHAT YOU WILL LEARN AND DO
Чого ви навчитеся і що будете робити

The training program is divided in 3 weekend workshops, led by international and Ukrainian journalists experts in reporting on justice.

Lead international trainers are Franck Petit and Thierry Cruvellier (Justiceinfo.net), two renowned French journalists in the field. The team is completed by two Ukrainian senior reporters, Iryna Saliy (sud-reporter.com.ua) and Serhii Andrushko (RFE/RL).

The opening session in October 2019 will be run in part by Pascale Robert-Diard, a court reporter for 30 years with the French daily newspaper Le Monde, who has spent her career writing fascinating reports and books on justice and trial issues. A masterclass not to be missed!

During the workshops, we organize meetings and talks with Ukrainian experts, who come to share their experience off-the-record to our participants: judges, lawyers, investigators…
In addition to the workshops, we organize production support between sessions by providing participants with financial resources and coaching to help them produce original and relevant justice reports for print, web, radio, TV and news agencies.

The objective is to promote the journalistic genre of court reporting and improve economic sustainability for journalists working in this field.

Навчальна програма розрахована на три семінари на вихідних, які проведуть міжнародні та українські журналісти, експерти з питань висвітлення правосуддя.

Міжнародні тренери – Франк Петі та Тьєррі Крувельє (Justiceinfo.net), два відомих французьких журналіста. Також в команду входять українські журналісти – Ірина Салій (sud-report.org.ua) та Сергій Андрушко (RFE / RL).

Вступну лекцію у жовтні 2019 року частково проведе Паскаль Роберт-Діард, репортерка суду із 30-річним досвідом у французькій щоденній газеті Le Monde, яка за свою кар’єру написала захоплюючі репортажі та книги щодо правосуддя та судових процесів. Майстер- клас, який не можна пропустити!

Під час семінарів ми організовуємо зустрічі та бесіди з українськими експертами, які приїжджають поділитися своїм досвідом: суддями, адвокатами, слідчими…

Окрім семінарів, ми організовуємо підтримку між сесіями, надаючи учасникам фінансові ресурси і навчання, щоб допомогти їм підготувати оригінальні та якісні публікації для друкованих та інтернет-ЗМІ, радіо, телебачення, інформаційних агентств.

Метою програми є сприяння журналістському жанру судового репортажу та покращення економічної стійкості для журналістів, які працюють у цій галузі.

WHEN?
Строки

The trainings start in October 2019 and will end in February 2020.

Three sessions:

– 11/13 October 2019
– 7/8 December 2019
– 22/27 February 2020

Заявки мають бути подані електронною поштою від окремих кандидатів або запропоновані редакціями до 20 вересня 2019 року.

Ми шукаємо кандидатів як з Києва, так і з усіх регіонів України, як чоловіків, так і жінок. Знання англійської мови є очевидною перевагою для участі в проекті, але мотивація і бажання вдосконалюватись та професійно працювати будуть головним критерієм.

Кожен обраний кандидат повинен взяти участь у трьох навчальних заняттях — по два дні (субота-неділя) у жовтні 2019 року, грудні 2019 та лютому 2020 року. Для штатних журналістів чи фрілансерів, які співпрацюють з медіа-організаціями, ми б хотіли отримати листа редактора, що він погоджується публікувати роботи, виконані під час проекту.

Categories: Training program on Justice and Court Reporting / Навчіться робити сильні публікації про правосуддя і суди,  Locations: Ukraine / Україна,  Partners: CFI,

Targeted countries:

Ukraine / Україна

Public:

Ukrainian journalists / Українські журналісти

Selection:

10 journalists / 10 журналістів

Email:

ssn@cfi.fr